OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste mojim zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca? 

Som Simona Harvišová, IČO 05397545, so sídlom Podbělohorská 69, Praha 5, 15000, ktorá spravuje stránku www.simonaharvisova.cz. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám i ďalších spracovateľov, ktorí mi budú pomáhať.

Kontaktné údaje 

Ak sa na mňa budete chcieť obrátt v priebehu spracovania, môžete ma kontaktovať na e-mail: simona@simonaharvisova.cz.

Prehlasujem 

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda, že:

- budem vaše osobné údaje spracovávať na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu

- plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov

- umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania 

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov/ pre naplnenie tohto účelu:

● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a adresa nevyhnutne potrebujem za účelom plnenia zmluvy (zaslanie prístupov do aplikáce, zasielanie online kurzu, dodanie produktov, atď.)

● vedenie učtovníctva

V prípade, že ste zákazník, vaše osobné údajne (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som mohla vyhovieť zákonnej povinnosti o vastavovaní a evidencii daňových dokladov

● marketing - posielanie newsletteru

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných zdelení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newsletter len na základe vašeho súhlasu po dobu 5 rokov od  jeho udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

● pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce pounky tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu, napri. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

● fotografická dokumentácia - živé akcie 

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu behu premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnom prípade neuviedla inak.

Cookies 

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Použivanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímám ako svoj oprávnený  záujem správcu, pretože verím, že díky tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. 

Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. 

Zabezpečení a ochrana osobných údajov 

Chránim osobní'é údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedaj stupni technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som ich ako keby boli moje vlastné.  Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám 

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí dokážu data ochrániť ešte lepšie než ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia následujícich platforiem: 

-SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil) 

-Facebook 

-Google 

Je možné, že se v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dat mimo Európsku úniu 

Všetky spracovania osobných údajov budú uskutočňované na území EÚ. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostrednictvím e-mailu: simona@simonaharvisova.cz. 

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Na základe práva na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím behom 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení a budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne nebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 

Právo na omedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že uskutočňujem spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste zniesli námietku protí spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovani. (Napr. odhlásením sa  z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ.)

Právo na prenositelnosť 

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovej čitateľnej podobe. Na uskutočnenie potrebujem aspoň 30 dní. 

Právo na výmaz (byť zabudnutý) 

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo.  V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a i zo systému mojich spolupracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie su viazané iným zákonom.  O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail. 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov 

Ak máte pocit, že s vašimi údamii nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak budete o tomto podozrení informovať najprv mňa, aby som mohla učiniť nápravu a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných zdelení 

Emaily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielam v prípade, že ste môj zákazník.

Pokud zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. . V oboch prípadoch môžete ukončit odber mojich newslettrov stisknutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile. 

Mlčanlivosť

Uisťujem vás, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčenlivosť pritom trvá i po skončení závazkových vzťahov so mnou,. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahradzujú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.